تجهیزات

zl13

د مچولو ماشین

zl14

د لیزر نقاشۍ ماشین

zl15

د ملنګ ماشین

zl16

د تودوخې رطوبت د پروګرام وړ خونې

zl17

د سیل ټیسټر

zl18

هپټ ټیسټر

zl19

د یوځای کولو ساحه

zl20

د بشپړ اتوماتیک زړښت ماشین